hanomag-tractors

WD Motorpflug

In 1912 wordt Deutsche Kraftpflug-Gesellschaft m.b.H. opgericht in Berlijn door Ingenieur Ernst Wendeler en akkerbouwer Boguslav Dohrn. Wendeler en Dohrn, afgekort WD, zijn begonnen met het verbeteren van een Stock motorploeg. De eerdere motorploegen hadden de ploegscharen vast gemonteerd aan het chassis, Wendeler en Dohrn ontwikkelden een gedragen systeem waarbij de ploegscharen eenvoudig te verwijderen zijn. De “Tragpflug”. Het idee daarbij is om de Tragpflug ook als universele trekker te kunnen inzetten. In 1912 zoekt de Deutsche Kraftpflug-Gesellschaft m.b.H. contact voor het bouwen van de WD Tragpflug met Hanomag AG in Hannover. Er wordt een nieuwe productiehal in Hannover gezet waar de WD Tragplug in productie wordt genomen. Hanomag AG Hannover was daarvoor voornamelijk bekend van de productie van stoomlocomotieven. Met de WD Tragpflug doet Hanomag AG zijn intrede in de landbouw.

Die Deutsche Kraftpflug-Gesellschaft m.b.H. wurde 1912 in Berlin von Ingenieur Ernst Wendeler und Landwirt Boguslav Dohrn gegründet. Wendeler und Dohrn, abgekürzt WD, haben angefangen mit ein Stock Motorpflug zu verbessern. Die vorherigen Motorpflüge hatten die Pflugscharen am Fahrgestell befestigt, Wendeler und Dohrn entwickelten ein anbau System, bei dem die Pflugscharen leicht zu entfernen sind. Der “Tragpflug”. Die Idee ist, den Tragpflug auch als Universaltraktor einsetzen zu können. 1912 wurde die Hanomag AG in Hannover kontaktiert für den Bau des WD Tragpflug. In Hannover wird eine neue Produktionshalle eingerichtet, in der der WD Tragplug in Produktion gehen wird. Die Hanomag AG Hannover war vor allem für die Herstellung von Dampflokomotiven bekannt. Die Hanomag AG betritt die Landwirtschaftlichen Markt mit dem WD Tragpflug.

The Deutsche Kraftpflug-Gesellschaft m.b.H. was founded in Berlin by engineer Ernst Wendeler and farmer Boguslav Dohrn in 1912. Wendeler and Dohrn, abbreviated WD, have started improving a Stock motorized plough. The previous motorized ploughs had the plowshares mounted to the chassis, Wendeler and Dohrn developed a supported system in which the plowshares are easy to remove. The “Tragpflug”. The idea is to also be able to use the WD Tragpflug as an universal tractor. The Hanomag AG in Hanover was contacted in 1912 by the Deutsche Kraftpflug-Gesellschaft m.b.H. for building the WD Tragpflug. A new production hall will be set up in Hanover where the WD Tragplug will go into production. Hanomag AG Hannover was mainly known for the production of steam locomotives. Hanomag AG enters the agriculture market with the production of the WD Tragpflug.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

Assembly line of the WD Tragpflug in Hanover.

Instructions for the drivers of the WD Tragpflug.

De eerste WD Tragpflug heeft een 50 pk 4 cylinder benzine motor van Heinrich Kämper Motorenfabrik AG. De 50 pk motor wordt later vervangen door een 60 pk en later 65 pk motor. Vanaf 1916 wordt de nieuw ontwikkelde 80 pk Hanomag motor ingebouwd. De WD Tragpflug is vooral geschikt voor de grotere akkerbouwbedrijven. De WD Tragpflug is oorspronkelijk ontwikkeld voor het ploegen van akkers. Daarnaast wordt de WD Tragpflug gebruikt voor meerdere veldbewerkingen en als soort van trekker voor bijvoorbeeld binderwerk en het slepen van wagens.

Der erste WD Tragpflug hat ein 50 PS 4-Zylinder Benzin Motor der Heinrich Kämper Motorenfabrik AG. Der 50-PS Motor wird später für einen 60-PS- und später 65-PS-Motor ersetzt. Ab 1916 wird der neu entwickelte 80 PS starke Hanomag Motor eingebaut. Der WD Tragpflug eignet sich besonders für größere Ackerbauernhöfe. Der WD Tragpflug wurde ursprünglich zum Pflügen von Feldern entwickelt. Der WD Tragpflug eignet sich auch als universal Schlepper für Feldarbeiten und zum schleppen von Mähbinder oder Anhänger.

The First WD Tragpflug was powered by a 50 hp 4 cylinder petrol engine made by the Heinrich Kämper Motorenfabrik AG. The 50 hp engine was replaced by a 60 hp engine, later by a 65 hp engine. In 1916 the 80 hp Hanomag petrol engine was developped for the WD Tragpflug. The WD Tragpflug is mostly used in larger arable farms. The WD Tragpflug was initially developped for ploughing fields. The WD Tragpflug is also used as an universal tractor for arable work and for towing a binder or trailers.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

1912: WD Tragpflug with 50 hp Kämper engine.

The WD Tragpflug at work.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

The WD Tragpflug used for towing work.

The WD Tragpflug.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

The WD Tragpflug.

The WD Tragpflug.

Bekend is dat rond Berlijn meerdere exemplaren van de WD Tragpflug worden verkocht. Veel vraag was er naar de WD Tragpflug vanuit Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk. Verder is er bekend dat er enkele exemplaren van de WD Tragpflug worden verkocht naar Rusland, Frankrijk, Italië, Spanje en Argentinië. Exacte aantallen zijn er niet bekend. Wel is er bekend dat er in 1918 reeds 500 WD Motorpflüge geleverd zijn. De WD Tragplug blijft in productie tot 1924. Voor de kleinere akkerbouwbedrijven wordt de WD Kleinpflug met 35 pk ontwikkeld.

Mehrere Exemplare von der WD Tragpflug sind verkauft in der Region Berlin. Die WD Tragpflug war sehr gefragt in Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich. Auch wurden einige Exemplare verkauft nach Russland, Frankreich, Italien, Spanien und Argentinien. Genaue Stückzahlen sind nicht bekannt. Bekannt ist das in 1918 das 500ste Exemplar von der WD Motorpflug geliefert wurde. Der WD Tragpflug bleibt bis 1924 in Produktion. Für die kleinere Bauernhöfe wird der 35 PS WD Kleinpflug entwickelt.

Several WD Tragpflug motorized ploughs were sold in the area of Berlin. The WD Tragpflug was also popular in Austria-Hungary and the Ottomanian Empire. Some of the WD Tragpflug motorized ploughs were sold to Russia, France, Italy, Spain and Argentina. Exact numbers of motorized ploughs built, are unknown. It is known that the 500th motorized WD plough, was built in 1918. The WD Tragpflug was built untill 1924. For the smaller farms, the 35 hp WD Kleinpflug was developped.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

The WD Tragpflug towing 5 trailers.

The WD Tragpflug towing twine binders.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

The WD Tragpflug with extra attached stubble plough, working width 3 meters.

The WD Tragpflug equipped with coulter discs.

Enkele gebruikerservaringen:

Constantinopel, 2 oktober 1916

Ik verklaar hierbij dat de motorploegen die aan het Turkse directoraat-generaal werden geleverd uitstekend werken. Ze doen ook uitstekend werk op voorheen onbewerkt terrein. Met vijf scharen bereiken ze een ploegdiepte van 8 tot 10 inch. Ondertekend Burchardi, luitenant-kolonel. 70 ploegen nabesteld.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Aus Briefen zufriedener Kunden:

Konstantinopel, 2 Oktober 1916

Ich bescheinige hiermit, dass die der türkischen Generalintendatur gelieferten Motorpflüge ausgezeichnet arbeiten. Sie leisten auch in bisher gänzlich unarbeitetem Gelände ganz Vorzügliches. Mit fünf Scharen erreichen sie ein Furchentiefe von 8 bis 10 Zoll. Gez. Burchardi, Oberstleutnant. 70 Plüge nachbestellt.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Some user experiences:

Constinople, October 2, 1916

Hereby I declare that the motorized ploughs supplied to the Turkish Directorate-General are working excellently. They also do an excellent job in previously untreated terrain. With five furrows, they reach a plow depth of 8 to 10 inches. Signed Burchardi, Lieutenant Colonel. 70 ploughs ordered.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.
WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

Romania: the WD plough in group operation.

Argentina: the WD plough in the field.

Wenen, 7 juli 1916

Uw verzoek bevestigt dat de inbedrijfstelling van de gemotoriseerde WD-ploegen, die uw firma dit voorjaar heeft geleverd voor de campagne om de landbouwbedrijven in Galicië te reactiveren, vlot is verlopen en dat het werk van de ploegen volgens de verkregen rapporten zeer bevredigend is . Ondertekend door de k.k. Minister van Landbouw. 120 ploegen nabesteld.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Wien, am 7. Juli 1916

Über Ihr Ersuchen wird bestätigt, dass die Inbetriebsetzung der Motorpflüge W.D., welche die Firma in heurigen Frühjahr für die Aktion zur Reaktivierung der landwirtschaftlichen Betriebe Galiziens geliefert hat, glatt vonstatten gegangen ist und dass die Arbeit der Pflüge laut der hierüber eingeholten Berichte eine durchaus zufriedenstellende ist. Für den k.k. Ackerbauminister: gez. Unterschrift. 120 Pflüge nachbestellt.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Vienna, July 7, 1916

Your request confirms that the commissioning of the WD motorized ploughs, which the company delivered this spring for the campaign to reactivate the farms in Galicia, went smoothly and that, according to the reports obtained, the work of the plows is quite satisfactory . Signed by the Minister of agriculture k.k. 120 ploughs ordered.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.
WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

Turkey: teaching lessons for ploughing.

Austria: teaching lessons for ploughing.

Valenciennes, 18. Mai 1915

De tien W.D. ploegen die u voor de voorjaarsorde in het 6e legergebied in Noord-Frankrijk heeft afgeleverd, hebben tot grote tevredenheid gewerkt. Ze voldeden zowel aan de prestaties als aan het feit dat ze weinig reden gaven voor reparaties wanneer ze op de juiste manier werden behandeld. Ondertekend Dhr. V. Welsen. 1 ploeg nabesteld.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Valenciennes, 18. Mai 1915

Die zehn W.D. Pflüge, die von Ihnen für die Früjahrsbestellung im Gebiet der 6. Armee in Nordfrankreich geliefert wurden, haben zur grössten Zufriedenheit gearbeitet. Sie befriedigten sowohl hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit als auch mit Rücksicht darauf, dass sie bei sachgemässter Behandlung kaum Veranlassung zu Reparaturen gaben. Gez. Frhr. V. Welsen. 1 Pflug nachbestellt.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Valenciennes, May 18, 1915

The ten W.D. Ploughs that you have delivered for the spring order in the 6th Army area in northern France have worked to the greatest satisfaction. They satisfied both in terms of their performance and with regard to the fact that they gave little cause for repairs when properly treated. Drawn Mr. V. Welsen. 1 plough ordered.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.
WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

Spain: WD plough at work in Andalusia.

Spain: WD plough ready to work in the field.

Abbenburg, 30 december 1919

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de 80 pk grote ploeg nr. 785 die in de herfst van 1919 aan ons is geleverd, ook voldoet aan de prestatiecijfers van uw algemeen vertegenwoordiger, de heer Hanns Schulz. Met name het ploegwerk op onze hellingen (helling van 8 tot 11 procent) verliep volgens verwachting en was gelijkwaardig aan het paardenwerk. Mevrouw V. Haxthausensche Rittergutsverwaltung. Ondertekend Meyer.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Abbenburg, den 30 Dezember 1919

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der uns im Herbst 1919 gelieferte 80 PS Grosspflüg Nr. 785 den seinerzeit von Ihrem Generalvertreter Herr Hanns Schulz angegeben Leistungszahlen durauch entsprochen hat. Besonders war die Pflugarbeit an unseren Hängen (8 bis 11 Prozent Steigung) wieder Ertwarten gut und der Pferde-arbeit durauch gleichwertig. Gez. Frhl. V. Haxthausensche Rittergutsverwaltung. Gez. Meyer.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.

Abbenburg, December 30, 1919

We are pleased to inform you that the 80 HP Grosspflüg No. 785 delivered to us in autumn 1919 has also met the performance figures given by your general representative, Mr. Hanns Schulz. In particular, the plowing work on our slopes (8 to 11 percent gradient) was again expected and the horse work was also equivalent. Drawn Miss V. Haxthausensche Rittergutsverwaltung. Drawn Meyer.

Zeugnisse und Urteile aus der Praxis, 02-1920.
WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

Bulgaria: WD plough towing seeding machines.

Italy: WD plough at work in the Roman Campagna (King of Italy).

In 1918 komt de 35 pk WD Kleinpflug op de markt. De WD Kleinpflüg wordt ontwikkeld voor de kleinere bedrijven. De WD Kleinpflug wordt naast ploegtrekker tevens aangeboden voor meerdere veldbewerkingen als stationaire aandrijving voor bijvoorbeeld dorswerkzaamheden.

1918 kommt der 35 PS starke WD Kleinpflug auf den Markt. Der WD Kleinpflug wird für kleinere Unternehmen entwickelt. Neben dem Pflugschlepper wird der WD Kleinpflüg auch für Feldarbeiten eingesetzt und als stationärer Antrieb für Drescharbeiten.

The 35 hp WD Kleinpflug was introduced in 1918. The WD Kleinpflug has been developped for the smaller agricultural companies. The WD Kleinpflug was used for ploughing work but also for field work and as stationary engine for threshing work.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

Threshing with the WD Kleinpflug.

The WD Kleinpflug at work in the field.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

The WD Kleinpflug at work in the field.

The WD Kleinpflug at work in the field.

Er zijn nog twee motorploegen bekend. 1 WD Tragpflüg en 1 exemplaar van de WD Kleinpflug. De WD Tragpflug is in 1959 terug gekomen naar de Hanomag fabriek in Hannover. In de jaren '50 start Hanomag een zoekactie naar de oudste Hanomag die terug te vinden is. In de agrarische vakbladen worden een advertentie geplaatst waarbij er ingeschreven kan worden met een oude Hanomag. De inschrijver met de oudste Hanomag mag een nieuwe trekker uitzoeken in het huidige Hanomag programma (R12 - R 35), ter gelegenheid van de 10.000ste geproduceerde Hanomag. Tot 31 maart 1954 kan er ingeschreven worden. De inschrijving met de oudste Hanomag komt uit Argentinië. Het betreft de 80 pk WD Tragpflug, bouwjaar 1919 met serienummer 804. De betreffende WD Tragpflüg wordt in 1959 terug gehaald naar Hannover. Hij wordt gerestaureerd en komt aan de ingang bij de fabriek te staan. In 1967 is er een introductie voor de pers waarbij de nieuwe serie trekkers wordt voorgesteld. Hierbij is de WD Tragpflug aanwezig.

Heute sind noch 2 WD Motorplüge bekannt. 1 Exemplar von der WD Tragpflug und 1 Exemplar des WD Kleinpflug. Der Heute noch bekannte WD Tragpflug kehrte 1959 in das Hanomag Werk in Hannover zurück. Mit eine Anzeige in den landwirtschaftlichen Fachzeitschriften beginnt Hanomag die such nache dem ältesten Hanomag die es damals noch gab. Die anmeldung mit dem ältesten Hanomag dürfte bis 31. März 1954 einen neuen Traktor aus dem aktuellen Hanomag-Programm (R12 - R 35) auswählen, anlässlich des 10.000sten produzierten Hanomag Schlepper. Die anmeldung mit dem ältesten Hanomag kommt aus Argentinien. Es handelt sich um den 80 PS starken WD Tragpflug, Baujahr 1919 mit der Seriennummer 804. Die WD Tragpflug wurde bei die Hanomag AG nach Hannover zurück geholt. Es wird restauriert und abgestellt am Eingang des Hanomag Werke. In 1967 wurde ein neue Schlepper Baureihe vorgestellt an die Presse. Der WD Tragpflug ist auch mit dabei.

There are two survivors known of the WD motorized plough. One of the WD Tragplug und also one of the WD Kleinpflug. The WD Tragpflug returned to the Hanomag factory in Hanover in 1959. In the 1950s Hanomag started a search action for the oldest Hanomag that can be found at that moment. An advertisement is placed in the agricultural magazines where you can register with an old Hanomag. The subscriber with the oldest Hanomag may choose a new tractor in the current Hanomag programme (R12 - R 35), on the occasion of the 10,000th Hanomag produced. Registration is open until March 31, 1954. The entry with the oldest Hanomag comes from Argentina. It concerns the 80 hp WD Tragpflug, year 1919 with serial number 804. The WD Tragpflug in question is brought back to Hanover in 1959. It has been restored and was placed at the entrance of the factory. In 1967 there is an introduction to the press where the new series of tractors is presented. The WD Tragpflug is present at this introduction.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

1954: search action for the oldest Hanomag.

1967: introduction of the new Hanomag tractor range.

De productie van Hanomag tractoren wordt gestopt in 1971. De WD Tragpflug die bij de ingang van de fabriek staat, wordt verkocht aan een oud Hanomag dealer, later gaat deze naar een privé verzameling. In 2010 is het bij de Treckerclub Nordhorn e.v., thema Hanomag. Als verrassing zou de WD Tragpflug aanwezig zijn en gedemonstreerd worden. Toen het plan ontstond om de WD Tragplug in Nordhorn te demonstreren, was de motor van de motorploeg uitgebouwd. Het motorblok was versleten en tevens kapot gevroren. Met inzet van vrijwilligers van de Treckerclub Nordhorn e.v. en sponsoring van onder andere LVD Bernard Krone GmbH wordt de motor volledig gereviseerd en afgesteld. De motor wordt terug ingebouwd en de WD Tragplug is gereed voor de premiére in Nordhorn.

Die Produktion von Hanomag Traktoren wird 1971 eingestellt. Der WD Tragpflug die am Eingang des Hanomag Werk stand, wird an einen alten Hanomag Händler verkauft, später an eine Privatsammlung. Im Jahr 2010 ist es bei Treckerclub Nordhorn e.v., Thema Hanomag. Überraschenderweise würde der WD Tragpflug dabei seind und vorgeführt worden. Als der Plan zur Vorführung des WD Tragplug in Nordhorn entstand, war der Motor des WD Tragpflug ausgebaut. Der Motorblock war verschlissen und kaputt gefroren. Unter anderem durch die Bemühungen von Freiwilligen des Treckerclub Nordhorn e.v. und sponsoring von LVD Bernard Krone GmbH wird der Motor komplett überholt. Der Motor wird wieder eingebaut und der WD Tragplug ist bereit für die Premiere in Nordhorn.

The production of Hanomag tractors was stopped in 1971. The WD Tragpflug, which was at the entrance of the Hanomag factory, is sold to an old Hanomag dealer, later it goes to a private collection. In 2010 it is at the Treckerclub Nordhorn e.v., theme Hanomag. As a surprise, the WD Tragpflug would be present and demonstrated. When the plan was made to demonstrate the WD Tragplug in Nordhorn, the engine of the motorized plough was expanded. The engine block was worn and also frozen. With the efforts of volunteers from the Treckerclub Nordhorn e.v. and sponsoring from, among others, LVD Bernard Krone GmbH, the engine is completely overhauled and adjusted. The engine is reinstalled and the WD Tragplug is ready for the premiere in Nordhorn.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

2010: WD Grosspflüg at work in Nordhorn, Germany.

2010: WD Grosspflüg at work in Nordhorn, Germany.

In 2013 is de WD Kleinpflug aanwezig op de Feldtage van de Treckerclub Nordhorn e.v. De WD Kleinpflüg is in bezit geweest van de familie Andrag in Zuid-Afrika. In de werkplaats van Andrag (Agrico) wordt de WD Kleinpflüg gerestaureerd en vervolgens verscheept naar Duitsland. Beide WD motorploegen zijn op de Feldtage in 2013 aanwezig.

Auf die Feltage 2013 von die Treckerclub Nordhorn e.v., wurde die WD Kleinpflug vorgeführt. Der WD Kleinplüg gehörte der Familie Andrag in Südafrika. Der WD Kleinplug wurde in die Werkstatt von Andrag (Agrico) restauriert und anschließend nach Deutschland verschifft. Beide WD Motorpflüge sind auf die Feldtage 2013 in Nordhorn anwesend.

The WD Kleinpflug was present at the Feldtage of the Treckerclub Nordhorn e.v. in 2013. The WD Kleinpflüg was owned by the Andrag family in South Africa. In the workshop of Andrag (Agrico) the WD Kleinpflüg is restored and then shipped to Germany. Both WD motorized ploughs are present at the Feldtage in 2013 in Nordhorn.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

2013: WD Kleinpflug in Norhdorn, Germany.

2013: WD Kleinpflug in Norhdorn, Germany.

WD Grosspflüg
WD Grosspflüg

WD Grosspflug and WD Kleinpflug.

WD Grosspflug and WD Kleinpflug.

home