hanomag-tractors

Hanomag history

De geschiedenis van Hanomag gaat terug tot 1835. Op 6 juni 1835 richt Georg Egestorff de Maschinenfabrik en ijzergieterij in Hannover-Linden op. In 1836 wordt begonnen met de bouw van stoommachines. In 1846 levert Egestorff de eerste lokomotief, onder de naam "Ernst August". De stoomlokomotieven blijken een succes, in 1868 zijn er reeds 323 stuks geproduceerd. In hetzelfde jaar overlijdt Georg Egestorff.

Die Geschichte der Hanomag geht zurück bis 1835. Am 6 Juni 1835 gründet Georg Egestorff die Maschinenfabrik und Eisengiesserei in Hannover-Linden. Im Jahre 1836 fangt die bau des Dampfmaschinen an. 1846 liefert Egestorff die erste Lokomotiv, "Ernst August". Die Lokomotiven sind ein grosses erfolg, in 1868 sind bereits 323 Stück produziert. Im gleichen Jahr Stirbt Georg Egestorff.

The history of Hanomag goes back to 1835. On June 6, 1835 George Egestorff establishes the Maschinenfabrik and iron foundry in Hannover-Linden. The production of steam engines starts in 1836. In 1846 Egestorff delivers the first locomotive, named "Ernst August". The locomotives are a success, in 1868 there are already 323 units produced. In the same year Georg Egestorff dies.

Georg Egestorff
Lokomotief

1835: Georg Egestorff Establishes the Maschinenfabrik and iron foundry in Hannover-Linden.

1846: First locomotive, "Ernst August".

In 1871 wordt de Hannoversche Maschinenbau Aktiengeschellschaft opgericht. In 1873 verlaat de 1000ste stoomlokomotief de fabriek in Hannover-linden. In 1874 begint men met de serieproductie van de stoomlokomotief, 250 stuks per jaar moeten er geproduceerd worden. In 1877 vraagt de Hannoversche Maschinenbau Aktiengeschellschaft patent aan op een twee cylinder gas motor. In 1912 doet de Maschinenfabriek Hannover-Linden zijn intrede in de landbouw met de WD motorploeg. De WD motorploeg is ontwikkeld door Ernst Wendeler en Boguslav Dohrn, afgekort WD. De productie van de stoomlokomotieven gaat inmiddels onverminderd door en in 1914 verlaat de 7000ste lokomotief de fabriek. In 1916 wordt de WD motorploeg voorzien van een 80 pk Hanomag motor die de 55 pk motor vervangt. In 1919 komt Maschinenfabriek Hannover-Linden met een prototype rupstrekker, de WD Z 20. Deze gaat in 1920 in productie als WD Z 25. Al snel volgt er een zwaarder type met 50 pk die naast de WD Z 25 verkocht wordt, de WD Z 50.

Im Jahr 1871 wird die Hannoversche Maschinenbau Aktiengeschellschaft gegründet. Im Jahre 1873 verlasst die 1000sten Lokomotive das Werk in Hannover-Linden. 1874 fängt man an mit der Serienproduktion der Dampflokomotive, 250 Stück pro Jahr sollen produziert werden. Die Hannoversche Maschinenbau Aktiengeschellschaft fragt patent an auf einen zwei Zylinder Gasmotor in 1877. Im Jahre 1912 startet die Maschinenfabrik Hannover-Linden mit dem bau von Landwirtschaftliche Maschinen, die WD Motorpflüg wird vorgestellt. Die WD Motorpflüg ist entwickelt worden von Ernst Wendeler und Boguslav Dohrn, abgekürzt WD. Die Produktion des Dampflokomotiven geht unvermindert durch und 1914 verlässt die 7000sten Lokomotiv das Werk. In 1916 wird die WD Motorpflüg mit ein 80 PS Hanomag Motor ausgerüstet, der die 55 PS Motor ersetzt. Im Jahre 1919 zeigt die Maschinenfabrik Hannover-Linden ein Prototyp Raupenschlepper, das WD Z 20. Dieser geht 1920 in Produktion als WD Z 25. Ein Schwerer Typ mit 50 PS würde zu das Programm hinzufügt, die WD Z 50.

In 1871 the Hannoversche Maschinenbau Aktiengeschellschaft was established. In 1873 the 1000th locomotive leaves the factory in Hannover-Linden. The serial production of steam locomotives starts in 1874, 250 units per year to be produced. In 1877 the Hannoversche Maschinbau Aktiengeschellschaft patented a two cylinder gas engine. The Maschinenfabrik Hannover starts with the production of agricultural machinery in 1912, the WD Motorpflüg was introduced. The WD MotorpflÜg has been developed by Ernst Wendeler and Boguslav Dohrn, abbreviated WD. The production of steam locomotives goes on, in 1914 the 7000th locomotive leaves the factory in Hannover-Linden. In 1916 the WD Motorpflüg is equipped with an 80 HP Hanomag engine, which replaces the 55 HP engine. In 1919 the Maschinenfabrik Hannover-Linden develops a prototype crawler, the WD Z 20. It goes in production as WD Z 25. Soon a bigger models has been added to the programme, the WD Z 50.

Georg Egestorff
Lokomotief

1912: Hanomag WD motor plough.

1920: Hanomag WD Z 25.

Naast de rupstrekkers komt Hanomag ook met een wieltrekker, de WD R 26. In hetzelfde jaar begint de productie van de Kommissbrot 2/10 auto. Al snel volgen er meerdere auto's zoals de 3/16, Rekord en Sturm. In 1925 wordt de WD R 26 vervangen door de WD R 28/32. De naam Hanomag staat nu ook op de trekker. De wieltrekker wordt geleverd op stalen wielen of op cushion voor transportwerkzaamheden.

Nach die Raupenschlepper folgt auch ein Radschlepper von Hanomag, die WD R 26. Im gleichen Jahr fängt die Produktion des Kommissbrot 2/10 PKW an. Es folgen mehrere PKW wie der 3/16, Rekord und Sturm. Die WD R 26 wird 1925 ersetzt durch die WD R 28/32. Der Name Hanomag ist jetzt auch auf dem Traktor. Die Radschlepper wird geliefert auf Eisenräder oder auf Gummi für Speditionsbetriebe.

A wheeled tractor has been added to the programme, the WD R 26. In the same year the production of the Kommissbrott 2/10 car starts. There follow several more cars like the 3/16, Rekord and Sturm. The WD R 26 was replaced by the WD R 28/32 in 1925. The name Hanomag is now on the tractor. The wheeltractor was delivered with steel wheels or with cushion for transportation work.

Georg Egestorff
Lokomotief

1924: Hanomag WD R 26..

1924 Hanomag Komissbrot 2/10.

In 1931 komt Hanomag met de RD 36 op de markt, de eerste Hanomag trekker met de Hanomag D 52 dieselmotor. In 1932 bouwt Hanomag zijn eerste vrachtwagen. Het tractorenprogramma wordt uitgebreidt met de RL 20, SS 20, AR 50, K 50 rupstrekker en de SS 100. De RD 36 wordt vervangen door de AR 38. Net voor de tweede wereldoorlog wordt de Hanomag R 40 ontwikkeld.

Im Jahre 1931 kommt Hanomag mit die RD 36 auf den Markt, die erste Hanomag Traktor mit die Hanomag D 52 Diesel Motor. In 1932 baut Hanomag sein erste LKW.Das Traktorenprogramm wird erweitert mit die RL 20, SS 20, AR 50, K 50 Raupenschlepper und SS 100. Die RD 36 wird ersetzt durch die AR 38. Kürz vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt Hanomag die R 40.

In 1931 Hanomag introduces the Hanomag RD 36, the first Hanomag tractor with Hanomag D 52 engine. Hanomag build the first truck in 1932. The tractor programme was completed with the RL 20, SS 20, AR 50, K 50 crawler tractor and the SS 100. The RD 36 was replaced by the AR 38. Just before the second world war, Hanomag developed the R 40 tractor.

Georg Egestorff
Lokomotief

1931: Hanomag RD 36.

1932 Hanomag trucks.

Tijdens de tweede wereldoorlog worden er gepantserde auto's en tanks geproduceerd, zoals de SDKFZ. In deze periode worden tractoren omgebouwd naar houtgas. De eerste exemplaren van de nieuwe R 40 worden geproduceerd. Na de oorlog wordt de productie van tractoren weer volledig hervat. Het tractorenprogramma bestaat nu uit de RL 20, ST 20, R 40, KV 50 en ST 100. De productie van personenauto's wordt niet meer opgestart.

Während die Zweiten Weltkrieg produziert Hanomag Schützenpanzerwagen und Selbstfahrlafetten, wie die SDKFZ. Während diese Zeit wirden Traktoren umgebaut nach Holzgas. Die ersten Exemplare von die neue R 40 wirden produziert. Nach die Krieg wird die Produktion von Traktoren wieder aufgenommen. Das Traktor Programm besteht jetzt aus die RL 20, ST 20, R 40, KV 50 und ST 100. Die Produktion von PKW wird nicht mehr gestartet.

During the second world war Hanomag produces armored cars and tanks, like the SDKFZ. In this period Hanomag converts tractors to wood gas. The first examples of the new R 40 are built. After the war the production of tractors is recommenced. The tractor programme now consists out of the RL 20, ST 20, R 40, KV 50 and ST 100. The production of cars is not started up again.

Georg Egestorff
Lokomotief

1939: Hanomag SDKFZ.

1942 Hanomag R 40 with holt gas generator.

In 1949 komt Hanomag met een geheel nieuwe ontwikkeling op de markt, de Hanomag R 25 tractor. Voorzien van de Hanomag D 19 motor met 25 pk. Deze motor blijkt te licht en wordt vervangen door de nieuw ontwikkelde 4 cylinder Hanomag D 28 motor.

Im Jahre 1949 kommt Hanomag mit einen neu entwickelung auf dem Markt, die Hanomag R 25 Traktor, ausgestattet mit die Hanomag D 19 Motor mit 25 PS. Die Motor ist aber zu leicht und wird 1950 ersetzt durch die neue 4 Zylinder Hanomag D 28 Motor.

Hanomag introduces a brandnew tractor in 1949, the R 25. Powered by the 25 HP Hanomag D 19 engine. This engine seems to be too light for this tractor and is replaced by the new 4 cylinder Hanomag D 28 engine.

Hanomag R 25
Hanomag R 25

1949: Hanomag R 25 with D 19 engine.

1950: Hanomag R 25 with D 28 engine.

Begin jaren '50 groeit de vraag naar kleine tractoren voor de boeren bedrijven. Het antwoord van Hanomag op deze vraag komt in 1951 met de nieuwe serie tractoren. Bestaande uit de 2 cylinder R 16, 3 cylinder R 22, R 28, R 45 en K 55 rupstrekker. De Hanomag R 28 vervangt de R 25. De R 45 vervangt de R 40. De R 45 heeft de nieuwe D 57 motor, die gebaseerd is op de D 52. De serie wordt wereldwijd geëxporteerd. In de jaren '50 is Hanomag meerdere jaren achter elkaar de meest verkochte trekker in Duitsland. In 1952 wordt de 10.000ste vrachtwagen geleverd en de 75.000ste tractor.

Anfang der 50er Jahre wächst die Nachfrage nach Kleintraktoren für die Landwirte. Das Antwort von Hanomag kommt in 1951 mit den neuen Traktoren Serie. Bestehend aus, die zwei Zylinder R 16, 3 Zylinder R 22, R 28, R 45 und K 55 Raupenschlepper. Die Hanomag R 28 ersetzt die R 25. Die R 45 ersetzt die R 40. Die R 45 hat die Neue D 57 Motor, basiert auf die D 52. Die Traktoren Baureihe wird weltweit exportiert. In den 50er Jahren is Hanomag mehrere Jahre nacheinander Deutschlands meistverkaufte Traktor. 1952 rollt die 10.000sten LKW vom Band und die 75.000sten Traktor.

In the 1950's the demand for small tractors raises by the farmers. The answer from Hanomag comes in 1951 with a new tractor range. Consisting of the two cylinder R 16, three cylinder R 22, R 28, R 45 and K 55 crawler tractor. The Hanomag R 28 replaces the R 25. The R 40 replaces the R 40. The R 45 has the new D 57 engine, based on the D 52. The new tractor range is exported world wide. In the 1950's Hanomag is several years the most sold tractor in Germany. In 1952 the 10.000 truck leaves the factory and the 75.000th tractor.

Hanomag R 22
Hanomag R 45

1951: Hanomag R 22.

1951: Hanomag R 45.

In 1953 wordt de trekkerserie vernieuwd en krijgt een nieuwe neus. Het programma wordt uitgebreidt met de R 12, met de nieuwe Hanomag tweetakt D 611 S motor. In 1954 wordt het programma wederom uitgebreidt met de R 12 KB, een korte versie van de R 12. De 100.000ste trekker, een R 35, rolt in 1954 van de band. In 1955 komt Hanomag met de R 35/45 trekker. Bij deze trekker kan het motorvermogen van 35 pk naar 45 pk omgezet worden. In hetzelfde jaar komt Hanomag ook met de 55 PK R 55 met D 57 motor. Er waren al enkele R 55's uitgeleverd als vliegtuigsleper. In 1956 rolt de 150.000ste Hanomag tractor van de band. Naast de Hanomag tweetakt R 24 die in 1955 was geïntrodueerd, volgt in 1956 de tweetakt R 18.

Im Jahr 1953 bekommt die Hanomag Traktoren Baureihe eine neue Nase. Das Programm wird erweitert mit der R 12, mit die neue Hanomag Zweitakt D 611 S Motor. Das Programm wird 1954 erweitert mit die R 12 KB, ein kürze Version des R 12. Die 100.000sten Traktor, ein R 35 rollt 1954 vom Band. In 1955 kommt Hanomag mit die R 35/45 Traktor auf dem Markt. Bei dieser Schlepper kann die Motorleistung von 35 PS zu 45 PS gesteigert werden. Im selbsten Jahr kommt Hanomag mit die 55 PS R 55 mit D 57 Motor. Es waren schon einige R 55 Schlepper ausgeliefert als Flügzeugschlepper. 1956 rollt die 150.000sten Hanomag Traktor vom Band. Das Zweitakt Programm wird 1955 erweitert mit die R 24, 1956 folgt die R 18.

The Hanomag tractor range receives a new nose in 1953. The programme is expanded with the R 12, equipped with the new Hanomag 2-stroke D 611 S engine. The programme was expanded again in 1954 with the R 12 KB, a shorter version of the R 12. The 10.000th tractor, a R 35 leaves the factory in 1954. In 1955 Hanomag introduces the R 35/45 tractor. The engine output of this tractor can be changed from 35 HP to 45 HP. In the same year Hanomag introduces the 55 HP R 55 with D 57 engine. Some units of these tractors were already delivered as aircraft tug. In 1956 the 150.000th tractor leaves the factory. The 2-stroke programme was expanded with the R 24 in 1955, the R 18 follows in 1956.

Hanomag R 22
Hanomag R 45

1953: Hanomag R 12.

1955: Hanomag R 55 ATK.

In 1957 introduceert Hanomag een nieuwe serie trekkers met ronde motorkap. Bij deze nieuwe serie krijgen de tractoren een andere nieuwe type - aanduiding. De nieuwe serie, C 112 t/m R 450, omvat wiel tractoren van 12 - 55 pk. Voor de export markt krijgen de tractoren een andere type - aanduiding, R 218 t/m R 545. In 1959 komt Hanomag met de eerste wiellader, de B 70. In 1960 rolt de 200.000ste trekker van de band.

1957 stellte Hanomag ein neue Traktoren Baureihe vor mit Runde Haube. Bei dieser Baureihe bekamen alle Traktoren ein neue Typen Bezeichnung. Die neue Baureihe, C 112 bis R 450, umfasst Radschlepper von 12 bis 55 PS. Für die Export Markt bekommen die Traktoren ein andere Typen Bezeichnung, R 218 bis R 545. 1959 kommt Hanomag mit die erste Radlader auf dem Markt, die B 70. 1960 rollt die 200.000sten Traktor vom Band.

Hanomag introduces a new range of tractors in 1957 with round hood. This new serie of tractors receive a new model designation. The new range, C 112 - R 450, contains wheeled tractors from 12 - 55 HP. For the export market the tractors receive another model designation, R 218 - R 545. Hanomag launches the wheelloader in 1959, the B 70. The 200.000th tractor leaves the factory in 1960.

Hanomag R 22
Hanomag R 45

1957: Hanomag R 435.

1959: Hanomag B 70 wheel loader.

In 1959 gaat Hanomag een samenwerkingsverband aan met Eduardo Barreiros. De eerste tractoren worden geleverd vanuit Hannover-Linden en geassembleerd in Spanje. Het eerste type dat in Spanje geproduceerd wordt is de Hanomag Barreiros R 545. Bouwgelijk aan de Duitse Hanomag R 545 maar met een Barreiros motor. In 1960 ontstaat Rheinstahl Hanomag Cura S.A. Vanaf 1960 bouwt Rheinstahl Hanomag Cura S.A. tractoren in Rosario Santa Fe, Argentinië. De R 35 RC en R 55 werden al in Argentinië gebouwd. Er volgen meerdere types die gebaseerd zijn op de Duitse Hanomag tractors. De D 28 en D 57 motoren worden ook in Argentinië geproduceerd.

Hanomag geht eine zusammenarbeit an mit Eduardo Barreiros in 1959. Die erste Traktoren wirden geliefert aus Hannover-Linden und montiert in Spanien. Das erste in Spanien produziertes Modell ist die Hanomag Barreiros R 545. Baugleich mit die Deutsche Hanomag R 545, aber mit Barreiros Motor. 1960 entsteht die Rheinstahl Hanomag Cura S.A. Ab 1960 baut Rheinstahl Hanomag Cura S.A. Traktoren in Rosario Sante Fe, Argentinien. Die R 35 RC und R 55 wirden schon in Argentinien produziert. Es folgen mehrere Modellen basiert auf die Deutsche Hanomag Traktoren. Die D 28 und D 57 Motoren wirden auch in Argentinien produziert.

Hanomag starts a joint-venture with Eduardo Barreiros in 1959. The first tractors were delivered from Hannover-Linden and assembled in Spain. The first model manufactured in Spain, is the Hanomag Barreiros R 545. Identical to the German Hanomag R 545, but equipped with a Barreiros engine. Rheinstahl Hanomag Cura S.A. was formed in 1960. From 1960 Rheinstahl Hanomag Cura S.A. is manufacturing tractors in Rosario Santa Fe, Argentina. The R 35 RC and R 55 were already in production in Argentina. More models follow, based on the German Hanomag tractors. The D 28 and D 57 engines are also built in Argentina.

Hanomag R 22
Hanomag R 45

1959: Hanomag Barreiros R 545.

1960: Rheinstahl Hanomag Cura S.A.

In 1960 komt Hanomag met een nieuwe serie tractoren, de Greif C 115, Brillant R 442 en Robust R 442/50. In 1961 volgt de Granit R 332. In 1961 gaat Hanomag een samenwerkingsverband aan met tractoren en landbouwmachine fabrikant Bautz. Union Hanomag Bautz onstaat. Het samenwerkingsverband loopt tot 1963. In 1962 komt Hanomag met de Perfekt 300. De Perfekt 400 komt uit in de herfst van 1963. De Perfekt 400 heeft een D 301 motor. Deze motor is overgenomen van Borgward en wordt nu bij Hanomag gebouwd. In de herfst van 1964 wordt de ronde Perfekt vervangen door de nieuwe modern uitziende vierkante Perfekt 301 en 401. Het design komt van Lepoix. De Robust 800 vervangt in 1964 de R 460 (R 545 voor de export markt).

1960 stellt Hanomag ein neue Traktoren Baureihe vor, die Greif C 115, Brillant R 442 und Robust R 442/50. 1961 folgt die Granit R 332. 1961 geht Hanomag ein zusammenarbeit an mit Traktoren und Landmaschinen Hersteller Bautz. Union Hanomag Bautz entsteht. Die zusammenarbeit lauft bis 1963. 1962 wird die Hanomag Perfekt 300 vorgestellt. Herbst 1963 kommt die Hanomag Perfekt 400 aus. Die Perfekt 400 hat die D 301 Motor. Diese Motor würde Übernommen von die Borgward und würde ab jetzt bei Hanomag produziert. Herbst 1964 würde die Runde Perfekt vervangen durch die neue Moderne aussiehenden Eckige Perfekt 301 und 401. Das design stammt van Lepoix. Die Robust 800 erfangt ab 1964 die R 460 (R 545 für den Export markt).

In 1960 Hanomag introduces a new range of tractors, the Greif C 115, Brillant R 442 and Robust R 442/50. In 1961 the Granit R 332 is added. In 1961 Hanomag starts a joint-venture with tractor and agricultural machinery producer Bautz, called Union Hanomag Bautz. The joint-venture ends 1963. In 1962 the Hanomag Perfekt 300 was introduced. Late 1963 Hanomag introduces Perfekt 400. The Perfekt 400 is powered by the D 301 engine. This engine has been taken over from Borgward and is build by Hanomag from now. Late 1964 the round Perfekt has been replaced by the new modern looking square Perfekt 301 and 401. Designed by Lepoix. The Robust 800 replaces in 1964 the R 460 (R 545 for the export market).

Hanomag R 22
Hanomag R 45

1962: Hanomag Perfekt 300.

1964: Hanomag Perfekt 400.

Op de DLG in Frankfürt 1967 introduceert Hanomag een compleet nieuwe serie moderne tractoren. Bestaande uit de Perfekt 300, Perfekt 400, Granit 500, Brillant 600, Brillant 700 en Robust 900. De Brillant 600, Brillant 700 en Robust 900 zijn ook met 4wd leverbaar. De gehele serie is voorzien van een nieuwe serie motoren. Het design voor de nieuwe tractors komt van Lepoix. Voor de export markt blijft de Robust 800 nog in productie. In 1971 wordt de productie van tractoren en landbouwmachines gestaakt. De prototypes van de Robust 1000 en Robust 1200 gaan niet meer in productie. In 1971 werden er nog 3900 Hanomag tractoren geproduceerd. Het totaal aantal Hanomag tractoren uit Hannover-Linden is meer dan 250.000 stuks.

Auf der DLG Frankfürt 1967 stellt Hanomag eine Komplett neue Generation moderne Traktoren vor. Das Programm umfasst die Perfekt 300, Perfekt 400, Granit 500, Brillant 600, Brillant 700 und Robust 900. Die Brillant 600, Brillant 700 und Robust 900 sind lieferbar mit Allradantrieb. Die Baureihe ist versehen mit eine neue Serie Motoren. Das design für die neue Schlepper stammt von Lepoix. Für den Export Markt bleibt die Robust 800 noch in Produktion. Die Produktion von Traktoren und Landmaschinen wird 1971 eingestellt. Die Prototypen vom Robust 1000 und Robust 1200 gehen nicht mehr in Produktion. Es werden 3900 Hanomag Traktoren produziert in 1971. Das gesamt anzahl Hanomag Traktoren aus Hannover-Linden ist mehr als 250.000 Stück.

Hanomag introduces a complete new range of modern tractors at the DLG Frankfürt 1967. The programme contains the Perfekt 300, Perfekt 400, Granit 500, Brillant 600, Brillant 700 and Robust 900. The Brillant 600, Brillant 700 and Robust 900 are available with four wheel drive. The complete range is equipped with a new serie of engines. The new tractors are designed by Lepoix. The Robust 800 remains in production for the export market. The production of tractors and agricultural machinery is discontinued in 1971. The prototypes of the Robust 1000 and Robust 1200 are not going in production. 3900 Hanomag tractors were produced in 1971. The total amount of Hanomag tractors built in Hannover-Linden is more than 250.000 units.

Hanomag R 22
Hanomag R 45

1967: Hanomag Granit 500.

1967: Hanomag Brillant 700 Allrad.

In 1974 wordt Hanomag overgenomen door Massey Ferguson. De vrachtwagen afdeling was reeds overgenomen door Daimler Benz. De bouwmachines blijven in productie. Begin 1980 verkoopt Massey Ferguson de Hanomag bouwmachine afdeling aan het IBH concern in Mainz. Hanomag GMBH wordt opgericht. In april 1984 wordt Hanomag GMBH verkocht aan drie privaat ondernemers. In 1985 blikt Hanomag terug op 150 jaar geschiedenis.

1974 wird Hanomag übernommen durch Massey Ferguson. Die LKW abteilung wird schon übernommen durch Daimler Benz. Die Baumaschinen bleiben im Programm. Anfang 1980 verkauft Massey Ferguson die Baumaschinen abteilung an das IBH Konzern in Mainz. Hanomag GMBH wird gegründet. In April 1984 wird Hanomag GMBH verkauft an drie Privat Unternehmer. Hanomag blickt zurück auf 150 Jahre Geschichte in 1985.

Hanomag was taken over by Massey Ferguson in 1974. The truck department was already taken over by Daimler Benz. The construction equipment remains in production. Massey Ferguson sells the construction department to the IBH concern in Mainz, early 1980. Hanomag GMBH was established. In April 1984 Hanomag GMBH was sold to three privat entrepreneurs. In 1985 Hanomag looks back at 150 years of history.

Hanomag R 22
Hanomag R 45

1985: Hanomag 55 D.

1985: Hanomag dozer production.

home